Menu
0
Siemens Gold Smart Expert Partner
Volledig geïntegreerde oplossingen
Persoonlijke helpdesk
Driven by digitalization

Consumentenvoorwaarden

Algemene Voorwaarden cards PLM  Solutions

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van cards PLM Solutions  en kunnen worden geraadpleegd via deze link 


Versie mei 2021

ARTIKEL 1       DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. cards PLM Solutions: de organisatie en gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en zaak doende aan de Maas 22 A te Best en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 171155224, hierna te noemen: ‘gebruiker’. Met ‘ons’ of ‘onzer’ wordt gebruiker bedoeld.
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf waarmee gebruiker een transactie aangaat of een verkoopovereenkomst aangaat.

 1. Partij 1 en Partij 2 hierna tezamen genoemd als: ‘’Partijen’’.
  4. Overeenkomst: een of meerdere overeenkomsten gesloten tussen de gebruiker en consument en/of de wijzigingen en aanvullingen daarvan/daarop.
 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
  6. Hardware: alle roerende zaken die gebruiker verkoopt, niet zijnde programmatuur.
  7. Programmatuur: alle programmatuur die in het kader van de overeenkomst door gebruiker is ontwikkeld en aan de consument ter beschikking wordt gesteld, inclusief alle aanverwante goederen.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de gebruiker ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

 

ARTIKEL 2       TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij gebruiker goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de consument levert.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Gebruiker en consument treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

ARTIKEL 3        HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Alle door gebruiker gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De gebruiker is gerechtigd het aanbod onverwijld te wijzigen en aan te passen tot uiterlijk het moment nadat het aanbod is aanvaard.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  4. De consument staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan gebruiker verstrekte eisen en specificaties voor de presentatie en andere gegevens op basis waarvan gebruiker haar aanbieding baseert.

ARTIKEL 4       TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST  
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met consument eerst tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de aanvaarding of bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de consument daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Indien gebruiker van tevoren aan de consument een aanbieding heeft gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de consument.

ARTIKEL 5       UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Gebruiker zal een aanvang maken met het uitvoeren van de overeenkomst nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De consument is gehouden gebruiker tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
2. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Gebruiker heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de consument, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten, zoals gespecificeerd in de offerte, aan de consument door te berekenen. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van de derden die gebruiker inschakelt.
3. Gebruiker garandeert niet dat de door haar ontwikkelde programmatuur zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt.
4. De consument is zich ervan bewust dat het internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen.
5. Als in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat deze zaken niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatshebben. Dit geldt ook, als bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.
6. Alle technische eisen die door de consument aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen in Nederland, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de consument nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 6       WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Aanpassingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dit het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvan beïnvloeden. Gebruiker zal de consument hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. In het geval partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven partijen gebonden aan de oorspronkelijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 7       PRIJZEN EN BETALING
1. Alle gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw). Eventuele verzendkosten komen voor rekening van de consument,  gebruiker zal voor verzending aan de consument overleggen wat de hoogte is van deze kosten.
2. Alle prijzen zijn in euro’s en de consument dient in euro’s te betalen. Eventuele koerswijzigingen tot op het moment van ontvangst van betaling worden doorberekend aan de consument.

 1. Gebruiker is gerechtigd de haar gehanteerde prijzen te verhogen, indien dit binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst geschiedt is de consument bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. Het voornoemde ontbindingsrecht is niet van toepassing op prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, zoals een verhoging van de omzetbelasting.
  4. Gebruiker heeft het recht de (uur)tarieven te wijzigen. De uurtarieven zullen jaarlijks op 1 januari wijzigen en zullen bij consument in rekening worden gebracht.
  5. Verschuldigde bedragen worden door consument betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Consument kan, afhankelijk van de order, aan gebruiker verzoeken om een afwijkende betalingstermijn af te spreken. Partijen kunnen overeenkomen dat de consument een aanbetaling moet doen, met een maximum van 50% van de koopprijs.

ARTIKEL 8        HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de gebruiker bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de gebruiker retourneren, conform de door de gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de gebruiker. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de gebruiker bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 9       KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de gebruiker dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden

 

ARTIKEL 10     UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. De gebruiker kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de gebruiker dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten of producten die door de gebruiker tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die duidelijk persoonlijk van aard zijn, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen verouderen.

 

ARTIKEL 11     HARDWARE
1. Gebruiker verkoopt de hardware naar aard en aantal zoals schriftelijk overeengekomen.
2. Gebruiker staat er niet voor in dat dat de hardware bij aflevering geschikt is/zijn voor  het feitelijke en/of door de consument beoogde gebruik, tenzij de gebruiksdoeleinden schriftelijk duidelijk en zonder voorbehoud zijn vastgelegd.
3. In de verkoopverplichting van gebruiker zijn niet inbegrepen montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires. Partijen kunnen hier onderling afwijkende schriftelijke afspraken over maken.
4. Gebruiker staat er niet voor in dat de bij de hardware behorende montage-, installatie-, en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de hardware die eigenschappen bezit die in deze voorschriften zijn vermeld.

ARTIKEL 12     LEVERING
1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument dient de gebruiker een redelijke termijn te geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Na verloop van deze termijn zonder nakoming door de gebruiker, heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de gebruiker het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de gebruiker zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de gebruiker.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de gebruiker tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de gebruiker bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 13     CONTROLEPLICHT
1. De consument is verplicht het geleverde
en - waar van belang - de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken tot haar beschikking staan.
2. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de consument op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan zij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

 

ARTIKEL  14    PROGRAMMATUUR
1. Alle geleverde programmatuur blijft eigendom van de leverancier en/of eigendom van gebruiker.
2. Gebruiker stelt aan de consument op basis van een gebruikerslicentie de overeengekomen programmatuur gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet sublicentieerbaar.
3. Uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik is het de consument toegestaan kopieën te maken van de programmatuur, onder de voorwaarde dat de door gebruiker geleverde programmatuur zonder enige aanpassing wordt gekopieerd en als zodanig wordt gehandhaafd. De consument zal gebruiker onverwijld in kennis stellen indien programmatuur wordt gekopieerd, onder opgave van het aantal kopieën en de technische specificaties.
4. Indien programmatuur van gebruiker door toedoen of nalaten van de consument geheel of gedeeltelijk in bezit van derden is gekomen, verbeurt de consument een onmiddellijke opeisbare boete, welke gelijk is aan vijfmaal het contractbedrag over de geleverde programmatuur, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

 

ARTIKEL 15     LICENTIES
1. Enkel uit hoofde van een licentieovereenkomst levert gebruiker aan de consument voormelde programmatuur. De consument verkrijgt door levering van de programmatuur het niet-exclusieve, niet-overdraagbare niet-verpandbaar en niet sub licentieerbaar recht deze programmatuur voor de overeengekomen periode te gebruiken. Het gebruiksrecht vangt eerst aan nadat de consument de "softwareregistratiekaart" en de licentieovereenkomst heeft ondertekend en aan ons heeft verstrekt.
2. Het gebruikrecht is beperkt tot de normale bedrijfs- of beroepsuitoefening van de consument, voor het gebruik op een computersysteem volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst en de eventuele onderhoudsovereenkomst.
3. Als de softwareproducent nieuwe updates en/of nieuwe releases uitbrengt, kunnen deze door gebruiker aan de consument tegen betaling worden aangeboden.
4. Onder het gebruiksrecht valt ook de aan de consument ter beschikking gestelde documentatie.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de consument verboden:
a. de gehele of gedeeltelijke programmatuur, inclusief documentatie, of enige kopie van de programmatuur of documentatie, te verkopen, te verhuren of uit te lenen aan derden;
b. uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de softwareproducent;
c. de programmatuur en/of de documentatie te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
d. de programmatuur te converteren of aan te passen of enige wijziging daarin aan te brengen;
e. de in/op de programmatuur en de documentatie voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de programmatuur of enige verwijzing naar de softwareproducent en/of ons, te wijzigen en/of te verwijderen;
f. de programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, wijzigen daarbij inbegrepen;
g. de programmatuur op meer dan één apparaat te installeren of in een netwerk te gebruiken;
h. de programmatuur te onderhouden of te laten onderhouden door derden;
i. trainingen met de programmatuur ten behoeve van derden te verzorgen;
j. de programmatuur aan een derde over te dragen.
Indien de consument informatie behoeft teneinde de programmatuur te laten werken met of compatibel te maken met andere programmatuur, zal gebruiker de softwareproducent desverlangd verzoeken deze informatie ter beschikking te stellen en de daaraan verbonden financiële- en andere voorwaarden kenbaar te maken.
10. Gebruiker is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Als in afwijking van de vorenstaande gebruiker gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan gebruiker verlangen dat consument daarvoor een separate overeenkomst aangaat.
11. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd tot het (doen) inspecteren van door gebruiker geleverde programmatuur op eventuele ongeoorloofde gebruikmaking daarvan. De consument zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van de gebruiker uit te voeren onderzoek over de naleving van de overeengekomen bedrijfsbeperkingen. Consument zal op eerste verzoek toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Gebruiker zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van het onderzoek van of bij consument verkrijgt voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.  
12.De consument is verplicht/kan software onderhoud services aankopen voor een eerste termijn van een jaar of voor een andere termijn, voor zover gebruiker dat toestaat. Daarna worden de onderhoud services telkens automatisch met één (1) kalenderjaar verlengd, tenzij de consument minstens 30 dagen voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bij ons opzegt. Als de consument andere software licenties aankoopt tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, kan gebruiker degelijke extra software de jaarlijkse onderhoudstermijn aanpassen en de jaarlijkse onderhoudsvergoedingen evenredig verdelen, opdat die samenvallen met de oorspronkelijke onderhoudstermijn en facturatieperiode.

ARTIKEL 16     SUPPORT EN HELPDESK
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle support- en helpdeskdiensten conform het geldende tarief, dat jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd, in rekening gebracht.
2. Op grond van overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten, verricht gebruiker consultancywerkzaamheden. De minimale duur van een consultancy opdracht is 2 uur.
3. Bij consultancy opdrachten op locatie van de consument, zal reistijd in rekening worden gebracht; binnen een straal van 30 km rond het kantoor van gebruiker worden er geen kosten in rekening gebracht. Buiten een straal van 30 km zal EUR 150,- per dag in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 17     INSTALLATIE
1. In opdracht en voor rekening van de consument kan geleverde programmatuur aan huis/bedrijf van de consument worden geïnstalleerd, en kunnen onderhoud- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan hardware en/of software.
2. Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren. De consument is gehouden er bij voortduring voor te zorgen dat de werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip en zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd.
3. De installatiewerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer gebruiker aan de consument mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en zij het werk heeft goedgekeurd of;
b. na verloop van 8 dagen nadat gebruiker schriftelijk aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en zij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.

 

ARTIKEL 18     OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN
1. Partijen kunnen overeenkomen dat gebruiker voor consument opleidingen, cursussen of andere trainingen zal verzorgen. Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging van gebruiker.
2. De opleidingen, cursussen of andere trainingen en dergelijke vinden slechts doorgang bij voldoende deelname, zulks ter beoordeling van gebruiker. Uiterlijk 2 weken voor de geplande datum zal gebruiker de consument van de eventuele afgelasting mededeling doen, onder gelijktijdige restitutie van reeds verrichte betalingen.
3. Indien de verschuldigde betalingen niet tijdig vóór de datum van de opleiding, cursus of training door gebruiker zijn ontvangen, is gebruiker gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten, onverminderd ons recht op volledige betaling.
4. Het is de consument te allen tijde toegestaan deelnemers te vervangen, mits gebruiker daarvan tijdig schriftelijk melding maakt onder opgave van de persoonsgegevens van de vervangende deelnemers.
5. Annuleringen dienen steeds schriftelijk plaats te vinden. Ingeval van annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding, cursus of training of na aanvraag daarvan blijft de consument, gebruiker het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang blijft de consument gebruiker 50% van het cursusgeld verschuldigd en bij annulering binnen 3 weken 20%. Bij annulering meer dan 3 weken voor aanvang van de opleiding, cursus of training is de consument enkel de gemaakte administratiekosten verschuldigd ad. 5% van de prijs van  de opleiding, cursus of training.
6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of virussen in programmatuur, op de aan de deelnemers ter beschikking gestelde diskettes of andere informatiedragers.

 

ARTIKEL 20     INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, databanken apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij gebruiker, onze licentiegevers of onze toeleveranciers. Consument verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van consument tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan consument toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
2. Indien gebruiker in afwijking van het vorige lid bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien schriftelijk en uitdrukkelijk is overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor consument ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op consument, dan laat dit de bevoegdheid van gebruiker onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor onszelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van gebruiker aan om ten behoeve van haarzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van consument zijn of worden gedaan.
3. De consument verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te allen tijde te zullen onthouden van ieder gebruik van de hiervoor bedoelde intellectuele of industriële eigendomsrechten, tenzij dat gebruik door gebruiker schriftelijk is toegestaan.
4. Het is de consument niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel rechten van intellectuele eigendom uit de software, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
5. De consument garandeert gebruiker dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, gebruiker nimmer in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of de beschermde rechten van derden. De consument vrijwaart gebruiker volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derde jegens geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van voornoemde garantie.

 

ARTIKEL 21     OVERMACHT 
1. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, daartoe begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.  De partij die meent in overmacht te (zullen komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
2. Onder overmacht aan de zijde van gebruiker zal onder andere worden verstaan; overmacht van toeleveranciers van gebruiker; het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleverancier die door consument aan gebruiker  zijn voorgeschreven; gebrekkigheid van zaken, apparatuur; programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door consument aan gebruiker  is voorgeschreven; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (cyber)crime of (cyber)vandalisme; oorlog of terrorisme; algemene vervoersproblemen; overheidsmaatregelen en in- en uitvoerbelemmeringen.
3. Indien de consument als gevolg van overmacht niet in staat is om de overeenkomst na te komen is hij verplicht om de door gebruiker in verband met de verhinderde nakoming gemaakte werkelijke kosten te vergoeden, alles zowel in het bedrijf van gebruiker als in het bedrijf van de consument als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
4. Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van gebruiker langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 22     CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De gebruiker staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de gebruiker er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door de gebruiker, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de gebruiker kan doen gelden.
 2. Als het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst en er zou sprake zijn van een non-conformiteit, kan de consument aanspraak maken op zijn rechten als bedoeld in art. 7:21 BW . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen derhalve binnen 2 maanden na levering aan de gebruiker schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van de gebruiker komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De gebruiker is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:

- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de gebruiker en/of op de verpakking behandeld zijn;

- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

ARTIKEL 23     ONTBINDING

De consument kan de overeenkomst slechts ontbinden op grond van art. 7:22 BW als de consument aan de voorwaarden heeft voldaan zoals genoemd in art. 7:21 BW.

 

ARTIKEL 24     GEHEIMHOUDING
1. Gebruiker waarborgt dat de personen die onder haar verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken, geheimhoudingsplicht hebben.
2. Gebruiker is gerechtigd de persoonsgegevens te verstrekken aan derden, als en voor zover verstrekking noodzakelijk is door, vanwege een rechtelijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. 

ARTIKEL 25     KLACHTENPROCEDURE

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 1. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 2. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

ARTIKEL 26 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de consument na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
2. Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal excl. btw:€0,00