Menu
0
Siemens Gold Smart Expert Partner
Volledig geïntegreerde oplossingen
Persoonlijke helpdesk
Driven by digitalization

Algemene voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden van cards PLM Solutions B.V.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van cards PLM Solutions B.V. en kunnen worden opgehaald kunnen worden geraadpleegd via deze link. 

Versie mei  2021

ARTIKEL 1       DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Cards PLM Solutions B.V.: de organisatie en gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en zaak doende aan de Maas 22 A te Best en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 171155224, hierna te noemen: ‘gebruiker’. Met ‘ons’ of ‘onzer’ wordt gebruiker bedoeld.
2. Wederpartij: de natuurlijke- en/of rechtspersoon in wiens opdracht gebruiker haar diensten en/of producten levert.
3. Partijen: gebruiker en wederpartij. 
4. Overeenkomst: een of meerdere overeenkomsten gesloten tussen de gebruiker en wederpartij en/of de wijzigingen en aanvullingen daarvan/daarop.
5. Hardware: alle roerende zaken die gebruiker verkoopt, niet zijnde programmatuur.
6. Programmatuur: alle programmatuur die in het kader van de overeenkomst door gebruiker is ontwikkeld en aan de wederpartij ter beschikking wordt gesteld, inclusief alle aanverwante goederen.

ARTIKEL 2       TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij gebruiker goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de wederpartij levert.
2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en naar verwijzing van deze algemene voorwaarden daarvan zijn afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid van tussen partijen gemaakte afspraken, geldt hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden.
4. Indien en voor zover gebruiker producten en/of diensten van derden aan wederpartij  ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten en/of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen gebruiker en wederpartij met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze  algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door gebruiker  aan wederpartij is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In afwijking van het voorgaande komt aan wederpartij geen beroep toe op een nalaten van gebruiker om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien wederpartij een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.
5. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Gebruiker en wederpartij treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

ARTIKEL 3        HET AANBOD
1. Alle door gebruiker gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van gebruiker en moeten op eerste verzoek franco aan gebruiker worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van gebruiker niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Indien een overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dan dienen de vooraf geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door gebruiker gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
4. Gebruiker behoudt zich het recht voor om bestellingen/orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen. Alle web(orders) dienen vooruit betaald te worden voordat levering plaatsvindt.
5. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan gebruiker verstrekte eisen en specificaties voor de presentatie en andere gegevens op basis waarvan gebruiker haar aanbieding baseert.

ARTIKEL 4       TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST  
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met gebruiker eerst tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de aanvaarding of bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Indien gebruiker van tevoren aan de wederpartij een aanbieding heeft gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de wederpartij.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens bezwaar binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Gebruiker is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

ARTIKEL 5       UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Gebruiker zal een aanvang maken met het uitvoeren van de overeenkomst nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De wederpartij is gehouden gebruiker tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
2. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Gebruiker heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de wederpartij, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten, zoals gespecificeerd in de offerte, aan de wederpartij door te berekenen. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van de derden die gebruiker inschakelt.
3. Gebruiker garandeert niet dat de door haar ontwikkelde programmatuur zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt.
4. De wederpartij is zich ervan bewust dat het internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen.
5. Als in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat deze zaken niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatshebben. Dit geldt ook, als bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.
6. Alle technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen in Nederland, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 6       WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Aanpassingen en afwijkingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
2. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen en/of aanvullingen komen voor rekening van de initiatiefnemer voor de wijzigingen en/of aanvullingen.
3. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dit het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daarvan beïnvloeden. Gebruiker zal de wederpartij hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4. In het geval partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent eventuele wijzigingen of aanvullingen, blijven partijen gebonden aan de oorspronkelijke overeenkomst.

ARTIKEL 7       PRIJZEN EN BETALING
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere goederen of dienst specifieke door de overheid opgelegde heffingen, waaronder: invoerrechten, kosten van eventuele verpakkingen, in en uitlading, vervoer en verzekering.
2. Alle prijzen zijn in euro’s en de wederpartij dient in euro’s te betalen. Eventuele koerswijzigingen tot op het moment van ontvangst van betaling worden doorberekend aan de wederpartij.
3. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is gebruiker gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat al bij gebruiker bekende toekomstige prijsverhogingen door gebruiker bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
4. Gebruiker heeft het recht de (uur)tarieven te wijzigen. De uurtarieven zullen jaarlijks op 1 januari wijzigen en zullen bij wederpartij in rekening worden gebracht. 
5. Verhoging van de (uur)tarieven wegens een verhoging van de (omzet)belasting geeft de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. Wijzigingen in belastingen en heffingen worden in alle gevallen doorbelast en zijn voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
6. Bestaat de wederpartij volgens de overeenkomst uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, dan is elke van die (rechts)personen tegenover gebruiker hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
7. Verschuldigde bedragen worden door wederpartij betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Wederpartij kan, afhankelijk van de order, aan gebruiker verzoeken om een afwijkende betalingstermijn af te spreken.
8. Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
9. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door gebruiker gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling van facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de wederpartij gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan gebruiker te voldoen.
10. Betaalt de wederpartij de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is hij, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. Blijft wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan kan gebruiker de vordering uit handen geven en is de wederpartij naast de rente de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
11. Naast betaling van de buitengerechtelijke kosten is de wederpartij alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand verschuldigd dat het liquidatietarief te boven gaan.

ARTIKEL 8       ANNULERING
1. Behoudens wanneer schriftelijk anders is overeengekomen is en gebruiker nog geen aanvang heeft genomen met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan is hij verplicht aan gebruiker 30% van de totale overeengekomen prijs te vermeerderen met BTW als annuleringskosten te voldoen, onverminderd het recht om het meerdere te voldoen mochten de daadwerkelijke gemaakte kosten hoger liggen. Voorts is de wederpartij verplicht de kosten voortvloeiende uit eventueel door gebruiker voor de vervulling van de overeenkomst al in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden. Op verzoek van de wederpartij zal gebruiker bewijs aanleveren van de gemaakte kosten.
2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke wettelijke aansprakelijkheid van de wederpartij voor de schade die voortvloeit uit de annulering. Onder deze schade kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, worden verstaan, de kosten voor het inhuren van derden of de kosten voor reeds gemaakte uren.
3 Annulering van de overeenkomst waarvan de werkzaamheden zijn aangevangen, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, is alleen mogelijk onder betaling van de totale overeengekomen prijs.

ARTIKEL 9       HARDWARE
1. Gebruiker verkoopt de hardware naar aard en aantal zoals schriftelijk overeengekomen.
2. Gebruiker staat er niet voor in dat dat de hardware bij aflevering geschikt is/zijn voor  het feitelijke en/of door de wederpartij beoogde gebruik, tenzij de gebruiksdoeleinden schriftelijk duidelijk en zonder voorbehoud zijn vastgelegd.
3. In de verkoopverplichting van gebruiker zijn niet inbegrepen montage- en installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires. Partijen kunnen hier onderling afwijkende schriftelijke afspraken over maken.
4. Gebruiker staat er niet voor in dat de bij de hardware behorende montage-, installatie-, en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de hardware die eigenschappen bezit die in deze voorschriften zijn vermeld.

ARTIKEL 10     LEVERING VAN HARDWARE
1. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop gebruiker de wederpartij heeft laten weten dat de gekochte hardware ter transporteren (af-magazijn) gereed staat.
2. Vanaf het moment van levering is de hardware voor risico van de wederpartij.
3. Partijen kunnen overeenkomen dat gebruiker de hardware op een door de wederpartij aan te wijzen plaats levert. De kosten van o.a. vervoer, verzekering, takel- en hijswerk en inhuur van tijdelijke voorzieningen zijn niet in de koopprijs inbegrepen en worden bij de wederpartij in rekening gebracht. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op de wederpartij, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
4. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn vangt aan zodra alle noodzakelijke, door of namens de wederpartij vooraf te verstrekken informatie en/of te stellen zekerheid in gebruikers bezit is en/of zodra een eventuele afgesproken vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen.
5. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij over het transport, worden slechts uitgevoerd als de wederpartij verklaard heeft de meerkosten daarvan te zullen dragen. De door gebruiker in rekening gebrachte meerkosten zullen worden verrekend na retourzending in onbeschadigde staat.
6. Indien de wederpartij gebruiker geen nadere aanwijzing heeft verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door gebruiker als goed huisvader/koopman bepaald.
8. Gebruiker is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
9. Als naar het oordeel van de wederpartij sprake is van een niet tijdige levering dient gebruiker alvorens in verzuim te geraken, schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan gebruiker een redelijke termijn moet worden toegekend om het verkochte alsnog te leveren. Levering binnen deze nadere termijn wordt beschouwd als perfecte nakoming van de oorspronkelijke leveringsverplichting uit de overeenkomst. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden. De wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding door gebruiker.
10. Wanneer de zaken na levering door de wederpartij niet terstond zijn afgenomen, worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. Bovendien is gebruiker gerechtigd tot verkoop van de zaken, nadat gebruiker de wederpartij per aangetekende brief of deurwaardersexploot tot afname en betaling binnen 48 uur hebben gesommeerd, en deze afname en betaling uitblijft, zulks op kosten en voor rekening van de wederpartij en zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortkomende schade van de wederpartij.

ARTIKEL 11     CONTROLEPLICHT
1. De wederpartij is verplicht het geleverde
en - waar van belang - de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken tot haar beschikking staan.
2. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan zij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

ARTIKEL  12    PROGRAMMATUUR
1. Alle geleverde programmatuur blijft eigendom van de leverancier en/of eigendom van gebruiker.
2. Gebruiker stelt aan de wederpartij op basis van een gebruikerslicentie de overeengekomen programmatuur gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet sublicentieerbaar.
3.Uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik is het de wederpartij toegestaan kopieën te maken van de programmatuur, onder de voorwaarde dat de door gebruiker geleverde programmatuur zonder enige aanpassing wordt gekopieerd en als zodanig wordt gehandhaafd. De wederpartij zal gebruiker onverwijld in kennis stellen indien programmatuur wordt gekopieerd, onder opgave van het aantal kopieën en de technische specificaties.
4. Indien programmatuur van gebruiker door toedoen of nalaten van de wederpartij geheel of gedeeltelijk in bezit van derden is gekomen, verbeurt de wederpartij een onmiddellijke opeisbare boete, welke gelijk is aan vijfmaal het contractbedrag over de geleverde programmatuur, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

ARTIKEL 13     LICENTIES
1. Enkel uit hoofde van een licentieovereenkomst levert gebruiker aan de wederpartij voormelde programmatuur. De wederpartij verkrijgt door levering van de programmatuur het niet-exclusieve, niet-overdraagbare niet-verpandbaar en niet sub licentieerbaar recht deze programmatuur voor de overeengekomen periode te gebruiken. Het gebruiksrecht vangt eerst aan nadat de wederpartij de "softwareregistratiekaart" en de licentieovereenkomst heeft ondertekend en aan ons heeft verstrekt.
2. Het gebruikrecht is beperkt tot de normale bedrijfs- of beroepsuitoefening van de wederpartij, voor het gebruik op een computersysteem volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst en de eventuele onderhoudsovereenkomst.
3. Als de softwareproducent nieuwe updates en/of nieuwe releases uitbrengt, kunnen deze door gebruiker aan de wederpartij tegen betaling worden aangeboden.
4. Onder het gebruiksrecht valt ook de aan de wederpartij ter beschikking gestelde documentatie.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de wederpartij verboden:
a. de gehele of gedeeltelijke programmatuur, inclusief documentatie, of enige kopie van de programmatuur of documentatie, te verkopen, te verhuren of uit te lenen aan derden;
b. uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de softwareproducent;
c. de programmatuur en/of de documentatie te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
d. de programmatuur te converteren of aan te passen of enige wijziging daarin aan te brengen;
e. de in/op de programmatuur en de documentatie voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de programmatuur of enige verwijzing naar de softwareproducent en/of ons, te wijzigen en/of te verwijderen
f. de programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, wijzigen daarbij inbegrepen;
g. de programmatuur op meer dan één apparaat te installeren of in een netwerk te gebruiken;
h. de programmatuur te onderhouden of te laten onderhouden door derden;
i. trainingen met de programmatuur ten behoeve van derden te verzorgen;
j. de programmatuur aan een derde over te dragen.
Indien de wederpartij informatie behoeft teneinde de programmatuur te laten werken met of compatibel te maken met andere programmatuur, zal gebruiker de softwareproducent desverlangd verzoeken deze informatie ter beschikking te stellen en de daaraan verbonden financiële- en andere voorwaarden kenbaar te maken.
10. Gebruiker is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Als in afwijking van de vorenstaande gebruiker gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan gebruiker verlangen dat wederpartij daarvoor een separate overeenkomst aangaat.
11. Gebruiker is te alle tijde gerechtigd tot het (doen) inspecteren van door gebruiker geleverde programmatuur op eventuele ongeoorloofde gebruikmaking daarvan. De wederpartij zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van de gebruiker uit te voeren onderzoek over de naleving van de overeengekomen bedrijfsbeperkingen. Wederpartij zal op eerste verzoek toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Gebruiker zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van het onderzoek van of bij wederpartij verkrijgt voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.  
12.De wederpartij is verplicht/kan software onderhoud services aankopen voor een eerste termijn van een jaar of voor een andere termijn, voor zover wij dat toestaan. Daarna worden de onderhoud services telkens automatisch met één (1)kalenderjaar verlengd, tenzij de wederpartij minstens 30 dagen voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bij ons opzegt. Als de wederpartij andere software licenties aankoopt tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, kunnen wij degelijke extra software de jaarlijkse onderhoudstermijn aanpassen en de jaarlijkse onderhoudsvergoedingen evenredig verdelen, opdat die samenvallen met de oorspronkelijke onderhoudstermijn en facturatieperiode.

ARTIKEL 14     SUPPORT EN HELPDESK
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle support- en helpdeskdiensten conform het geldende tarief dat jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd in rekening gebracht.
2. Op grond van overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten, verricht gebruiker  consultancywerkzaamheden. De minimale duur van een consultancy opdracht is 2 uur.
3. Bij consultancy opdrachten op locatie van de wederpartij, zal reistijd in rekening worden gebracht; binnen een straal van 30 km rond het kantoor van gebruiker worden er geen kosten in rekening gebracht. Buiten een straal van 30 km zal EUR 150,- per dag in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 15     INSTALLATIE
1. In opdracht en voor rekening van de wederpartij kan geleverde programmatuur aan huis/bedrijf van de wederpartij worden geïnstalleerd, en kunnen onderhoud- of reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan hardware en/of software.
2. Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren. De wederpartij is gehouden er bij voortduring voor te zorgen dat de werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip en zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd.
3. De installatiewerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd:
a. wanneer wij aan de wederpartij mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en zij het werk heeft goedgekeurd of;
b. na verloop van 8 dagen nadat wij schriftelijk aan de wederpartij hebben medegedeeld dat het werk voltooid is, en zij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.

ARTIKEL 16     OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN TRAININGEN
1. Partijen kunnen overeenkomen dat gebruiker voor wederpartij opleidingen, cursussen of andere trainingen zal verzorgen. Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging van gebruiker.
2. De opleidingen, cursussen of andere trainingen en dergelijke vinden slechts doorgang bij voldoende deelname, zulks te beoordeling van gebruiker. Uiterlijk 2 weken voor de geplande datum zal gebruiker de wederpartij van de eventuele afgelasting mededeling doen, onder gelijktijdige restitutie van reeds verrichte betalingen.
3. Indien de verschuldigde betalingen niet tijdig vóór de datum van de opleiding, cursus of training door gebruiker zijn ontvangen,  is gebruiker gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten, onverminderd ons recht op volledige betaling.
4. Het is de wederpartij te allen tijde toegestaan deelnemers te vervangen, mits gebruiker daarvan tijdig schriftelijk melding wordt gemaakt onder opgave van de persoonsgegevens van de vervangende deelnemers.
5. Annuleringen dienen steeds schriftelijk plaats te vinden. Ingeval van annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding, cursus of training of na aanvraag daarvan blijft de wederpartij gebruiker het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang blijft de wederpartij gebruiker 50% van het cursusgeld verschuldigd en bij annulering binnen 3 weken 20%. Bij annulering meer dan 3 weken voor aanvang van de opleiding, cursus of training is de wederpartij enkel de gemaakte administratiekosten verschuldigd ad. 5% van de prijs voor de opleiding, cursus of training.
6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of virussen in programmatuur, op de aan de deelnemers ter beschikking gestelde diskettes of andere informatiedragers.

ARTIKEL 17  UITVOERING WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN DE OVEREENKOMST
1. Gebruiker kan ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst gekwalificeerd personeel, gedurende een bepaalde periode tegen een overeengekomen tarief per uur en op een door de wederpartij te bepalen plaats, ter beschikking stellen.
2. Partijen zullen een afzonderlijke overeenkomst overeenkomen waarin alle afspraken tussen met inachtneming van het onderstaande worden weergegeven.
2. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande de overeenkomst wenst te verlengen, dient zij zulks 1 maand voor afloop van de in artikel 1 bedoelde periode schriftelijk mede te delen.
3. Verlenging onder dezelfde condities zal slechts plaatsvinden indien gebruiker met een dergelijke verlenging vóór ommekomst van de in artikel 1 bedoelde periode schriftelijk akkoord is gegaan.
4. Gebruiker garandeert dat het ter beschikking gestelde personeel voldoende gekwalificeerd is in verhouding tot de aard en de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.
5. Gebruiker verplicht zich te bevorderen dat het ter beschikking gestelde personeel beschikbaar is op de plaats en gedurende de tijd als is overeengekomen met de wederpartij, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter onze beoordeling.
6. Het ter beschikking gestelde personeel zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren, onder leiding en gezag van gebruiker.
7. Als de wederpartij het door gebruiker ter beschikking gestelde personeel opdraagt andere werkzaamheden uit te voeren dan waarvoor zij zijn ingeleend, gebeurt dit geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
8. Als daartoe aanleiding bestaat, zulks ter gezamenlijke beoordeling van beide partijen,  kan gebruiker een of meerdere leden van het ter beschikking gestelde personeel vervangen door voor de wederpartij aanvaardbare andere medewerker(s).
9. De wederpartij zal gebruiker steeds tijdig alle medewerking en inlichtingen verschaffen die gebruiker noodzakelijk of nuttig acht om de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. Ook zal de wederpartij gedurende de overeengekomen werktijden toegang verlenen tot de ruimte en apparatuur die wij nodig hebben voor de adequate uitvoering van de overeengekomen opdracht.
10. Gebruiker zal alle maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door of namens de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Gebruiker zal zodanig gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij aan derden kenbaar maken.
11. De wederpartij zal aan het ter beschikking gestelde personeel:
 - een passende arbeidsplaats verschaffen die aan alle wettelijke voorschriften voldoet;

- alle bevoegdheden en medewerking verlenen die het personeel voor een goede vervulling van de functie nodig heeft;

- voor zover nodig voor een adequate vervulling van de functie: toegang verlenen tot alle terreinen, gebouwen, boeken en bescheiden.
12. De wederpartij is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden en ook voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat het ter beschikking gesteld personeel  in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
13. De wederpartij is jegens gebruiker aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die het ter beschikking gestelde personeel,  in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de wederpartij aantoont dat hij de in lid 12 van dit artikel genoemde verplichtingen is nagekomen en/of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het ter beschikking gestelde personeel.
14.Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding van de wederpartij tot stand zijn gekomen.

ARTIKEL 18     INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, databanken apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij gebruiker, onze licentiegevers of onze toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
2. Indien gebruiker in afwijking van het vorige lid bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien schriftelijk en uitdrukkelijk is overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op wederpartij, dan laat dit de bevoegdheid van gebruiker onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor onszelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van gebruiker aan om ten behoeve van haarzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van wederpartij zijn of worden gedaan.
3. De wederpartij verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te allen tijde te zullen onthouden van ieder gebruik van de hiervoor bedoelde intellectuele of industriële eigendomsrechten, tenzij dat gebruik door gebruiker schriftelijk is toegestaan.
4. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel rechten van intellectuele eigendom uit de software, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
5. De wederpartij garandeert gebruiker dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, gebruiker nimmer in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of de beschermde rechten van derden. De wederpartij vrijwaart gebruiker volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derde jegens geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van voornoemde garantie.

ARTIKEL 19     OVERMACHT 
1. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, daartoe begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.  De partij die meent in overmacht te (zullen komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
2. Onder overmacht aan de zijde van gebruiker zal onder andere worden verstaan; overmacht van toeleveranciers van gebruiker; het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleverancier die door wederpartij aan gebruiker  zijn voorgeschreven; gebrekkigheid van zaken, apparatuur; programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door wederpartij aan gebruiker  is voorgeschreven; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (cyber)crime of (cyber)vandalisme; oorlog of terrorisme; algemene vervoersproblemen; overheidsmaatregelen en in- en uitvoerbelemmeringen.
3. Indien de wederpartij als gevolg van overmacht niet in staat is om de overeenkomst na te komen is hij verplicht om de door gebruiker in verband met de verhinderde nakoming gemaakte werkelijke kosten te vergoeden, alles zowel in het bedrijf van gebruiker als in het bedrijf van de wederpartij als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
4. Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van gebruiker langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.ARTIKEL 20     AANSPRAKELIJKHEID
1. De totale aansprakelijkheid van gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Als de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 100.000 (honderd duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die wederpartij zou moeten maken om onze prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed als de overeenkomst door of op vordering van wederpartij wordt ontbonden.
b. redelijke kosten die wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat wij op een voor wederpartij bindende uiterste leverdatum niet hebben geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
2. Aansprakelijkheid van gebruiker voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan EUR 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).
3. Aansprakelijkheid van gebruiker voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door gebruiker aan wederpartij voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan gebruiker voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
4. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van gebruiker.
5. Aansprakelijkheid van gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien wederpartij gebruiker onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en gebruiker ook na die termijn toerekenbaar te kort blijven schieten in de nakoming van onze verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
6. Tenzij nakoming door gebruiker blijvend onmogelijk is ontstaat de aansprakelijkheid van gebruiker wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien wederpartij gebruiker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij gebruiker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen gebruiker vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
7. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
8. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan gebruiker ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.

ARTIKEL 21     KLACHTPROCEDURE
1. Klachten worden door ons slechts in behandeling genomen als zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestaties schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht voor zover het uiterlijk of bij gebruik gemakkelijk waarneembare tekortkomingen betreft.
2. Klachten over overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens gebruiker, plaats te hebben binnen 14 dagen na het blijken daarvan.
3. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
4. Na het verstrijken van voornoemde  termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten door ons niet meer in behandeling genomen
5.Als de klacht door gebruiker als gegrond wordt bevonden, is gebruiker uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestaties te leveren of de factuur aan te passen.
6. Slechts als en voor zover de klacht gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op voor zover deze betalingsverplichting betrekking heeft op de klacht tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
7. Retournering van geleverde zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, onder de gebruiker te bepalen voorwaarden.

ARTIKEL 22     GARANTIE
1. Met inachtneming van de in deze overeenkomst gestelde beperkingen, verleent gebruiker gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door haar geleverde producten en/of diensten.
2. In geval van een claim onder de garantie zal gebruiker de betreffende zaak/het onderdeel hetzij kosteloos herleveren, hetzij de betreffende zaak kosteloos herstellen, hetzij de opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van de betreffende zaak crediteren, één en ander naar keuze van ons. Gebruiker zal zich naar beste vermogen inspannen de onder de garantie vallende fout binnen een redelijke termijn te herstellen. Herstelling en/of herlevering als hier bedoeld vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.
3. De garantietermijn zal nimmer meer dan 6 (zes) maanden bedragen.
4. Op van derden betrokken zaken en/of diensten wordt door gebruiker niet langer garantie verleend, dan deze derde aan gebruiker verleent.
5. De garantie vervalt, als door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
6. De garantie vervalt eveneens, als door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
7. Vervangt gebruiker ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van gebruiker.
8. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is gebruiker niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

ARTIKEL 23     GEHEIMHOUDING
1. Gebruiker waarborgt dat de personen die onder haar verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken, geheimhoudingsplicht hebben.
2. Gebruiker is gerechtigd de persoonsgegevens te verstrekken aan derden, als en voor zover verstrekking noodzakelijk is door, vanwege een rechtelijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst.  

ARTIKEL 24 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Indien de overeenkomst (mede) de levering van een zaak betreft, gaat de eigendom daarvan pas op wederpartij over wanneer laatstgenoemde aan gebruiker heeft voldaan al hetgeen hij krachtens of in verband met overeenkomsten tot het leveren van zaken of het in verband daarmee verrichten van diensten aan gebruiker verschuldigd is.
2. Zolang het eigendomsvoorbehoud op door gebruiker geleverde zaken rust, zal de wederpartij deze zaken opslaan en toekennen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan gebruiker toebehoren. Wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van ons te verstrekken.
4. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de wederpartij of haar houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen tegenover gebruiker niet (volledig) nakomt. De wederpartij zal op ons eerste verzoek alle nodige medewerking en toegang verschaffen.
5. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van niet (geheel) betaalde zaken, is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld.
6. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt gebruiker bovendien – door het ontstaan van de vordering - bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door gebruiker  geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen.
8. Gebruiker heeft het recht op eerste verzoek een pandrecht te vestigen op de geleverde goederen, indien de wederpartij niet voldoet aan zijn verplichting om het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten te voldoen.

ARTIKEL 25 ONTBINDING EN OPZEGGING
1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
2.Betalingsverplichtingen van wederpartij en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door wederpartij of een door wederpartij in te schakelen derde gelden alsook de navolgende situaties zijn gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
3. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, onder curatele wordt gesteld een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;
b. komt te overlijden de beslissende zeggenschap over de onderneming van wederpartij direct of indirect wijzigt of wordt ontbonden;
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen;
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;
heeft gebruiker door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door gebruiker verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
4. Indien wederpartij op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij wederpartij bewijst dat gebruiker ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die wederpartij vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van deze overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en direct opeisbaar.
5. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Gebruiker zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6. Wederpartij is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wel een overeenkomst die door volbrenging eindigt, tussentijds op te zeggen.
8. Gebruiker is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval wederpartij onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van wederpartij tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke en ook het recht van wederpartij tot toegang en/of gebruik van de diensten van gebruiker, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van gebruiker vereist is. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt daarom als betaling dag aangemerkt.

ARTIKEL 26 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
4. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost – Brabant.

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal excl. btw:€0,00